logo
Tài khoản của tôi

Khách sạn

Trẻ em không được cung cấp bữa sáng khi ở chung phòng với cha mẹ. Trong những trường hợp đó khách sạn sẽ tính phí trực tiếp với bữa sáng của trẻ em. Việc này sẽ tùy thuộc vào chính sách bữa sáng dành do trẻ em của từng khách sạn.
  • Câu trả lời này có giúp giải quyết vấn đề của quý khách không?
  • Chat cùng TripU

Trẻ em không được cung cấp bữa sáng khi ở chung phòng với cha mẹ. Trong những trường hợp đó khách sạn sẽ tính phí trực tiếp với bữa sáng của trẻ em. Việc này sẽ tùy thuộc vào chính sách bữa sáng dành do trẻ em của từng khách sạn.
  • Câu trả lời này có giúp giải quyết vấn đề của quý khách không?
  • Chat cùng TripU

Trẻ em không được cung cấp bữa sáng khi ở chung phòng với cha mẹ. Trong những trường hợp đó khách sạn sẽ tính phí trực tiếp với bữa sáng của trẻ em. Việc này sẽ tùy thuộc vào chính sách bữa sáng dành do trẻ em của từng khách sạn.
  • Câu trả lời này có giúp giải quyết vấn đề của quý khách không?
  • Chat cùng TripU

Tours

Visa Online

Những việc cần làm

Combo du lịch